Ngày 05/9/2022, Đại sứ CHDCND Lào Phoukhong Sisoulath tại Bỉ kiêm nhiệm Hà Lan đã đến chúc mừng Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Phạm Việt Anh nhân dịp 77 năm Quốc khánh Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022).

Final VL.jpg

Đi s Phoukhong Sisoulath đã gi nhng li chúc mng tt đp nht đến Lãnh đạo và nhân dân Vit Nam cùng toàn thể cán b, nhân viên Đi s quán Vit Nam ti Hà Lan, bày t vui mng v nhng thành tu mà Vit Nam đt đưc thi gian qua, khng đnh tiếp tc chia s, hp tác cht ch cùng Đi s quán Vit Nam góp phn thúc đy, vun đp cho mi quan h đoàn kết anh em đc bit, hp tác toàn din Vit Nam-Lào luôn bn vng.

Cm ơn Đi s và đoàn Đi s quán Lào, Đi s Phm Vit Anh khng đnh tình đng chí, đoàn kết anh em Vit Lào là mi quan h đc bit, hiếm có trong lch s, và s luôn thy chung son st trong bt k hoàn cnh nào. Đi s nhn mnh trên chng đưng xây dng phát trin đt nưc ca Vit Nam luôn có s h tr, giúp đ nghĩa tình ca Đng, Nhà nưc và nhân dân Lào. Đi s bày t vui mng  trưc nhng trin vng rt tt đp ca quan h kinh tế thương mi, đu tư Vit Lào gn đây đang phát trin rt tt đp, càng tạo cơ sở vững chắc cho mối quan hệ thủy chung giữa hai nưc.

Đi s nht trí tăng cưng hơn na hp tác và h tr ln nhau trong công tác, tht cht tình cm gn bó gia các Cơ quan Đi din của hai nước tại Bỉ và Hà Lan.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​