1.PNG

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "NGÀY TÔN VINH TIẾNG VIỆT

TRONG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI"

--------------

 

Để tích cực thực hiện Nghị quyết số 36 NQ/TW ngày 26/03/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với Người Việt Nam ở nước ngoài, Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác Người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021 - 2026, ngày 03/08/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 930/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Ngày Tôn vinh Tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030", theo đó, ngày 8/9 hàng năm được lấy làm ngày tôn vinh Tiếng Việt. Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đã chính thức ra mắt "Cổng thông tin phục vụ Kênh đào tạo trực tuyến tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài" để phục vụ mục tiêu của Đề án.

Toàn văn Quyết định số 930/QĐ-TTg xin xem tại địa chỉ:

https://luatvietnam.vn/van-hoa/quyet-dinh-930-qd-ttg-227346-d1.html

Đề án nhằm cụ thể hóa chủ trương "Tạo điều kiện để đồng bào giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc" tại văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tôn vinh vẻ đẹp, giá trị của tiếng Việt; nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác dạy và học tiếng Việt cũng như động viên, khuyến khích, vinh danh các cá nhân, tổ chức, hội đoàn có đóng góp tích cực trong việc gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế ...

congdongvnhl@gmail.com.

05/09/2022.


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​