Thông báo về việc tuyển chọn các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ năm 2020


a1.png 

a2.png 

a3.png

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​